Yoseikan Budo – Martial Marathon 2010

Exhibition of Master Hiroo Mochizuki, son of Minoru Mochizuki founder of Yoseikan. Martial Marathon 2010 – Carrara, Italy.

Be Sociable, Share!

February 09 2011 01:45 pm | YOSEIKAN BUDO